Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom roku 2023/20024

  8. 9. 2023 ~ ~ prečítané 286x


Základná umelecká škola M. Moyzesa, Baštová 23, 080 01 Prešov

Číslo:2/2023                                                          Prešov: 04.09.2023

R o z h o d n u t i e

Riaditeľ Základnej umeleckej školy Jozef Kakaščík, ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa  § 49 odst. 5 písm. a) zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe  platného VZN č. 10/2023 čl. 3 mesta Prešov o výške príspevkov na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Prešov


určuje v školskom roku 2023/2024
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov od 1.9.2023

Základné štúdium:

Prípravné štúdium                                         vo výške 10.- €

Hudobný odbor                                              vo výške 12.- €

Tanečný odbor                                               vo výške 12.- €

Výtvarný odbor                                               vo výške 12.- €

Literárno-dramatický odbor                            vo výške 12.- €

Individuálna forma vo vedľajšom nástroji       vo výške 10.- €

Individuálna forma druhý hlavný nástroj         vo výške 27.- €

Skupinová forma druhý predmet                    vo výške 17.- €

 

Štúdium pre dospelých:

Študent od 18-25 rokov                                  vo výške 12.- €

Nezamestnaný od 18-25 rokov                      vo výške 12.- €

Zamestnaný od 18-25 rokov                          vo výške 17.- €

Individuálna forma nad 25 rokov                    vo výške 52.- €

Skupinová forma nad 25 rokov                       vo výške 32.- €

V prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, príspevok na štúdium je vo výške 50% z príspevku podľa vyššie uvedeného za mesiac, v ktorom je prevádzka prerušená alebo obnovená. Ak počas prerušenia vyučovania v dôsledku trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu prebieha štúdium preukázateľne dištančnou formou, príspevok na štúdium je v plnej výške.


Odôvodnenie:
Uvedená čiastka je v súlade s čiastkou uvedenou v platnom VZN mesta Prešov o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. 

Poučenie:

Toto rozhodnutie je konečné, nemožno sa proti nemu odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 a následne Zákona č.99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Jozef Kakaščík, Dis.art.
riaditeľ ZUŠ M. Moyzesa


Súbory na stiahnutie:

  Výška mesačného príspevku        [ typ: pdf, veľkosť: ] 407 kB