Pokyny k plateniu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom roku 2022/2023

  13. 9. 2022 ~ ~ prečítané 1004xRozhodnutie o výške školného nájdete tu: https://www.zusmm.sk/?ctgId=244


Platbu realizujte na príjmový účet školy:  SK07 7500 0000 0040 0809 6180

 v 3 splátkach

za mesiace     IX.-XII.                                  termín:  do 20.10.2022

za mesiace     I. – III.                                   termín:  do  20.2.2023

za mesiace   IV. – VI.                                  termín : do  20.5.2023

Do správy pre prijímateľa uveďte:  meno žiaka/meno učiteľa!!!


variabilný symbol:  20222023