Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom roku 2022/2023

  2. 9. 2022 ~ ~ prečítané 1488x


Základná umelecká škola M. Moyzesa, Baštová 23, 080 01 Prešov

Číslo:1/2022                                                                                                  Prešov:31.8.2022

R o z h o d n u t i e

          Riaditeľ Základnej umeleckej školy Jozef Kakaščík, ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa §49 odst. 5 písm. a) zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe platného VZN č. 4/2021 čl. 3 mesta Prešov o výške príspevkov na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

určuje v školskom roku 2022/2023

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

Základné štúdium:
Prípravné štúdium vo výške 8.- €
Hudobný odbor vo výške 10.- €
Tanečný odbor vo výške 10.- €
Výtvarný odbor vo výške 10.- €
Literárno-dramatický odbor vo výške 10.- €
Individuálna forma vo vedľajšom nástroji vo výške 8.- €
Individuálna forma druhý hlavný nástroj vo výške 25.- €

Štúdium pre dospelých:
Študent od 18-25 rokov vo výške 10.- €
Nezamestnaný od 18-25 rokov vo výške 10.- €
Zamestnaný od 18-25 rokov vo výške 15.- €
Individuálna forma nad 25 rokov vo výške 50.- €
Skupinová forma nad 25 rokov vo výške 30.- €

          V prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, príspevok na štúdium je vo výške 50% z príspevku podľa vyššie uvedeného za mesiac, v ktorom je prevádzka prerušená alebo obnovená. Ak počas prerušenia vyučovania v dôsledku trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu prebieha štúdium preukázateľne dištančnou formou, príspevok na štúdium je v plnej výške.

Odôvodnenie:
Uvedená čiastka je v súlade s čiastkou uvedenou v platnom VZN mesta Prešov o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné, nemožno sa proti nemu odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 a nasl. Zákona č.99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

                                                                                               Jozef Kakaščík, Dis.art.
                                                                                              riaditeľ ZUŠ M. Moyzesa