Základná umelecká škola M. Moyzesa, Baštová 23, 080 01 Prešov, IČO: 36 159 077
kontaktné údaje: 051/7733961, zusmm23@gmail.com, www.zusmm.sk
____________________________________________________________________
ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých
osôb
(zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných
systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené
a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu
zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe
týchto Zásad ochrany osobných údajov).
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch
pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
a)
Právo na prístup k osobným údajom - ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov
a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe
v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania.
Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti
dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami
a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
b)
Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál
65 Nariadenia).
c)
Právo na výmaz - „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely,
na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou
informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17,
recitál 65, 66 Nariadenia.
d)
Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete
správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku
18, recitálu
67
Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov
do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným
údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.
e)
Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich
informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia
v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním
tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia.
Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
nám ako prevádzkovateľovi.
f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte
ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku
77 Nariadenia sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov,
ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov,
ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi
verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú
Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu
osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
Základná umelecká škola M. Moyzesa, Baštová 23, 080 01 Prešov prijala ako prevádzkovateľ
informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom
maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich
zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám
ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme
ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku
porušenia práv a slobôd fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
UPOZORNENIE: Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné
údaje len nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu
ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať
za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek
odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby,
na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu zusmm23@gmail.com,
b) telefonicky 051/7733961 alebo
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu
„GDPR -
odvolanie súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme,
aby ste nás kontaktovali na našu emailovú adresu zusmm23@gmail.com alebo telefónne číslo
051/7733961 alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o.,
Mudroňova 29, 040 01 Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk
Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické opatrenia slúžiace na elimináciu rizík
v rámci spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú komplexnú dokumentáciu
v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal všetky
opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané v súlade s právnymi predpismi
a bezpečne v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa.
Príloha č.1 k Zásadám ochrany osobných údajov
ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.
PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným
vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, agendy pracovnej zdravotnej služby,
agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných
vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza
k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:
a)
vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom
pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,
b)
spracúvania
agendy
prijímania
zamestnancov
do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,
c)
spracúvania potrebných štatistických výkazov,
d)
realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie
v zmysle mzdových predpisov,
e)
vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom
podľa príslušných zákonov,
f)
prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
g)
vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS
pre účely pracovnoprávne,
mzdové a pre účely
nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia
a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb
v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia
agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.
h)
komplexné
zabezpečenie
primárnej
starostlivosti
o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej
legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných
úrazov
a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti
zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).
i)
komplexné zabezpečenie BOZP a s tým súvisiace úkony ako
vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj
evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP,
školení zamestnancov a podobne.
j)
zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
- ich vzdelávanie
prostredníctvo, vykonávania školení, prideľovania certifikátov,
oprávnení či preukazov, a to za účelom komplexného
zabezpečenia ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri
práci. Dotknutým osobám sú na základe absolvovaného typu
vzdelávania vydávané preukazy na obsluhu motorových
vozidiel alebo technických zariadení, prípadne na iné účely
(napr. práca vo výškach a pod.). Je vedená evidencia
o vykonanom vzdelávaní,
vykonaných kontrolách
a overeniach platnosti udelených oprávnení pri riadení,
prevádzke, obsluhe, údržbe a opravách vozidiel, technických
zariadení a podobne
Názov informačného systému
IS Personálna a mzdová agenda zamestnancov
Právny základ
Personalistika:
Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava
Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č.
552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č.
553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z.
z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, zákon NR SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z.
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR
č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov
a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR
č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č.
570/2005 Z. z.
o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR
č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
zákonom č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom
č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov, zmluvy súvisiace s personálnou a mzdovou agendou
zamestnancov
(napr. Dohoda o zrážkach zo mzdy, Dohoda
o zasielaní výplatných pások...).
Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
v spojení s
§ 78 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mzdy:
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava
Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z.
z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z.
o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení zákona NR SR č.
461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004
Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane
osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení,
zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene
a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005
Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi,
zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov.
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
§ 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 o vzdelávaní
v profesijnom rozvoji, vyhláška Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č.
1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov.
Pracovná zdravotná služba:
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon
č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej
na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov, zákon č.
578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce
a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác
z hľadiska zdravotných rizík
a o náležitostiach návrhu
na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č.
208/2014 Z. z.
o podrobnostiach o rozsahu a náplni
výkonu pracovnej
zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú
a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.
BOZP:
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon č. zákon č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, Vyhláška č.
500/2006 Z. z.
MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom
pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie
predpisy.
Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ na BOZP, sprostredkovateľ na spracúvanie
agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci,
štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne,
doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového
konania, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov,
vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí
zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
2.
EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok,
došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie
pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov,
skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane
automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie
jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
Názov informačného systému
IS Ekonomicko-účtovná agenda
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, zákon č.
152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
zriaďovateľ
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby
- zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia
a odberatelia
- fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov
a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov
3.
EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie
do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového
konania.
Názov informačného systému
IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku
6 ods.
1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
uchádzači o zamestnanie
4.
EVIDENCIA ŽIAKOV ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie
o žiakoch základnej umeleckej školy, ktorá im poskytuje
záujmové vzdelávanie,
základy vzdelávania v umeleckom
hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom
odbore. Na tento účel sú spracúvané aj osobné údaje
ich zákonných zástupcov.
Názov informačného systému
IS Evidencia žiakov základnej umeleckej školy
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č.
324/2008 Zb. o základných umeleckých školách v znení
neskorších predpisov. Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č.
326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach
vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov
ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení
vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z.
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákonom NR SR č.
596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
a súvisiacimi platnými právnymi predpismi, Zákon č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy žiakov - poskytnutie
serverov a IT služieb - ASC agenda, orgány verejnej moci podľa
príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko,
Okresný úrad
- odbor školstva, Spádová škola v prípade,
ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, Centrálny register
detí, žiakov a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva,
zriaďovateľ
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy,
žiaci školy a zákonní zástupcovia.
5.
PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA
Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie
prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií, videozáznamov
a informácií o zamestnancoch a žiakoch so zámerom budovať
jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom
sídle, vo vnútorných priestoroch školy.
Názov informačného systému
IS Propagácia prevádzkovateľa
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku
6 ods.
1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ - fotograf
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na archiváciu os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
žiaci školy,
zákonní zástupcovia žiakov,
zamestnanci prevádzkovateľa IS,
iné dotknuté osoby.
6.
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách
(najmä
konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili
verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov,
prác a služieb.
Názov informačného systému
IS Verejné obstarávanie
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov
Úrad pre verejné obstarávanie, a členovia výberovej komisie
a iné oprávnené subjekty.
Sprostredkovateľ na vedenie agendy verejného obstarávania.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
účastníci verejného obstarávania - fyzické osoby,
zástupcovia právnických osôb účastných verejného
obstarávania.
7.
ODBORNÁ PRAX
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je vedenie evidencie o fyzických osobách - študentoch/žiakoch,
ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi
(praktickom vyučovaní)
u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.
Názov informačného systému
IS Odborná prax
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
zriaďovateľ
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
študenti vysokých škôl na odbornej praxi,
žiaci stredných škôl na odbornej praxi.
8.
ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie
účastníkov súťaže, prihlásenie na súťaž, zúčastnenie sa verejného
vyhodnotenia rôznorodých súťaží, vzájomnej komunikácie
s účastníkmi súťaže, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže,
prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže
v rámci súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo iným
subjektom (organizátorom).
Názov informačného systému
IS Účastníci súťaží
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
- médiá,
- spoluorganizátori súťaží.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby - účastníci súťaží
9.
SŤAŽNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach,
a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní,
prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia
sťažností alebo prekontrolovania sťažností.
Názov informačného systému
IS Sťažnosti
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej
republiky,
zákonom NR SR č.
9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby - sťažovateľ,
fyzická osoba - zástupca sťažovateľa,
iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné
na vybavovanie sťažností.
10.
EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM
PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom
prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi
povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup
a rozsah slobodného prístupu k informáciám.
Názov informačného systému
IS Evidencia žiadostí na základe zákona č.
211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej
republiky, zákonom NR SR č.
211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Kategórie príjemcov
Žiadatelia, orgány verejnej moci
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby - žiadateľ,
dotknuté osoby podľa
§
9 zákona č.
211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
11.
SPRÁVA REGISTRATÚRY
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie
úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku,
vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie
spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov
(záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli
lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia
elektronickej pošty.
Názov informačného systému
IS Správa registratúry
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente).
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných
údajov vymedzených prevádzkovateľom
12.
OZNÁMENIA PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 54/2019 Z. Z. O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV
PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov oznamovateľov
je prešetrovanie podaných oznámení podľa zákona NR SR
č.
54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Názov informačného systému
IS Oznámenia podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon NR SR č.
54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
oznamovateľ,
osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.
13.
RADA ŠKOLY
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie
ich komunikácie so školou.
Názov informačného systému
IS Rada školy
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
zriaďovateľ
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
členovia rady školy
14.
EVIDENCIA SZČO
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov
so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej
agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky,
evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Názov informačného systému
IS Evidencia SZČO
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou
Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným
zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom
podnikaní
(živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi
predpismi.
Kategórie príjemcov
Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie
v rámci účtovnej agendy
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
odberateľ/dodávateľ - samostatne zárobkovo činná osoba
15.
EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov
dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných,
služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých
dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Názov informačného systému
IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia.
Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontinuálnej
a efektívnej
komunikácie
so
zástupcami
dodávateľov
a odberateľov.
Kategórie príjemcov
Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
Do
30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských
vzťahov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa
16.
UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je
vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich
k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ)
2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov.
Názov informačného systému
IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods.
1 písm. c) Nariadenia v súlade s čl.
15 až
22 a 34
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ)
2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Kategórie príjemcov
Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci
prevádzkovateľom
vymedzených
účelov
obráti
na
prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva
17.
ZABEZPEČOVANIE BOZP PRE EXTERNÉ OSOBY
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
-
organizácia vstupných školení, vyšetrovanie úrazov na pracovisku
ich registrácia a evidencia u externých fyzických osôb, ktoré
vstúpili do priestorov prevádzkovateľa.
Názov informačného systému
IS Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacie predpisy.
Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci podľa
príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
všetky externé osoby, ktoré vstupujú do priestorov
prevádzkovateľa
18.
FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ
Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie
prevádzkovateľa,
najmä
zverejňovaním
fotografií
a videozáznamov so
zámerom budovať jeho dobré meno,
propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle,
vo vnútorných priestoroch školy.
Názov informačného systému
IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Hlavným oprávneným záujmom je propagácia prevádzkovateľa.
Kategórie príjemcov
Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na archiváciu os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
účastníci verejných podujatí
19.
INTERNÁ KOMUNIKÁCIA
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania
osobných údajov
zamestnancov
je kontaktovanie zamestnancov z dôvodu zmien alebo iných
okolností súvisiacich s ich pracovným pomerom alebo v rámci
plnenia pracovných úloh a povinností
(napr. choroba,
zastupovanie, zmena zmeny).
Názov informačného systému
IS Interná komunikácia
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie plynulého
plnenia predmetu činnosti prevádzkovateľa a jeho zamestnancov.
Kategórie príjemcov
Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
Dňom skončenia pracovného pomeru
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby - zamestnanci prevádzkovateľa,
členovia rady školy.
20.
EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania
osobných údajov
zamestnancov
je kontaktovanie a zverejňovanie súkromného telefónneho čísla
alebo súkromnej e-mailovej adresy dotknutej osoby
ako zamestnanca v rámci externej komunikácie
(s tretími
osobami) v rámci plnenia pracovných úloh a povinností.
Názov informačného systému
IS Externá komunikácia
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Tretie osoby v rámci externej komunikácie
(napr. zákonní
zástupcovia detí alebo žiakov)
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
7 dní od odvolania súhlasu, dňom skončenia pracovného pomeru
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby - zamestnanci prevádzkovateľa
21.
ZMLUVNÉ VZŤAHY
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných
údajov fyzických osôb v rámci sledovania, dodržiavania právnych
predpisov, pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku,
nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o spolupráci,
mandátnych zmlúv a pod. Ďalej je to zúčastňovanie
sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko - odberateľských
vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv
a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.
Názov informačného systému
IS Zmluvné vzťahy
Právny základ
Plnenie zmluvy v zmysle článku
6 ods.
1 písm. b) a c)
Nariadenia.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov., Zákon č.
250/2007 Z. z., zmluvy
uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
Kategórie príjemcov
Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
10 rokov po skončení zmluvného vzťahu
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
zmluvná strana - fyzická osoba
22.
POSKYTOVANIE DOKUMENTOV ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci, ktoré môžu
obsahovať osobné údaje dotknutých osôb.
Názov informačného systému
IS Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods.
1 písm. c) Nariadenia. V rámci všetkých právnych
základov, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ môže orgán verejnej
moci vyžadovať dokumenty na základe súčinnosti.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú
v dokumentácii prevádzkovateľa
23.
KRONIKA ŠKOLY
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie
osobných údajov fyzických osôb (najmä žiakov, zamestnancov
školy) v kronike školy. Kronika je pamätná kniha školy, ktorá
obsahuje zápisy o udalostiach v časovom slede.
Názov informačného systému
IS Kronika školy
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Hlavným oprávneným záujmom je zachovanie dôležitých
informácií a zaznamenávanie dôležitých udalostí súvisiacich
s činnosťou školy ako aj jej zamestnancov, žiakov a absolventov
pre súčasné aj budúce generácie.
Kategórie príjemcov
Verejnosť
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
2 roky po naplnení účelu spracúvania
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby uvedené v kronike školy
24.
NEVYHNUTNÉ COOKIES
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných
údajov fyzických osôb
- návštevníkov webového sídla
prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo
prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu
správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne
potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb
informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej
spoločnosti, ktorú výslovne požaduje dotknutá osoba
ako užívateľ. Jedná sa o prispôsobenie prevádzky našich
webových stránok Vašim potrebám.
Názov informačného systému
IS Nevyhnutné cookies
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách §55 odst. 5
Kategórie príjemcov
Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
Po ukončení prehliadania webového sídla
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa
Príloha č.1 k Registratúrnemu poriadku
REGISTRATÚRNY PLÁN
Znak
Registratúrna
Názov vecnej skupiny
hodnoty
Lehota
značka
uloženia
RZ
ZH - LU
V Všeobecná agenda
VA
Analýzy a rozbory a vyhodnotenia školského roka
VA1
Vlastné - ročné a dlhodobé
A-5
VA2
Vlastné - krátkodobé
5
VA3
Riadených organizácií
5
VB
Projekty a programy školy
A-10
VC
Koncepcia rozvoja školy
A-10
VD
Delimitačné protokoly
A-10
VE
Evidencie
5
VF
Bežná korešpondencia
3
Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k
VG
informáciám
VG1
Poskytnutie informácie
5
VG2
Rozhodnutie
5
VH
Komisie
5
VI
Metodická a koordinačná činnosť
5
VJ
Petície
A-10
VK
Kontroly
10
VL
Sťažnosti, podnety, oznámenia
10
VM
Indexy a registre
A-10
VN
Registratúrny denník, denník spisov
10
VO
Dokumentácia k vyraďovaciemu konaniu, (odovzdávacie zoznamy)
A-10
VP
Preberacie zoznamy (spisy do registratúrneho strediska)
1
(po vyradení
spisov)
VR
Výpožičné lístky
1
VS
Súdne spory, dokumenty zmierovacieho konania, rozsudky
10
VV
Štatistika
VV1
Ročná a dlhodobá
A-5
VV2
Krátkodobá
5
A Agenda riadenia
A
AA
Zriaďovacia listina (zmeny a dodatky)
(po zrušení)
AB
Štatút
A-10
A-5
Vnútorné riadiace akty (príkazy, pracovný poriadok organizačný
poriadok, bezpečnostný poriadok, registratúrny poriadok, smernice,
(po strate
AC
pokyny)
platnosti)
AD
Rada školy
A-10
AE
Porady a rokovania
AE1
Operatívne porady riaditeľa
5
AE2
Pedagogická rada
5
AE3
Rodičovské združenia (porady, zápisnice, dokumentácia)
5
AE4
Školských poradní
5
AE5
Predmetová komisia
5
AE6
Metodické združenie
5
AF
Dohody o spolupráci s inými orgánmi a organizáciami
10
AG
Vyznamenania, ocenenia, diplomy a uznania udelené škole
A-5
AH
Kolektívna zmluva
A-5
AI
Kontrolná činnosť riaditeľa a zástupcu riaditeľa
AI1
Plán kontrolnej činnosti
5
AI2
Hospitačný záznam
5
AJ
Školská inšpekcia a štátny dozor (zápisnice, záznamy)
A-5
C BOZP a OPP, Civilná ochrana
CA
Úrazy
CA1
Ľahké
5
CA2
Ťažké
A-5
Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených
CA3
na zdraví
5
CA4
Štatistické výkazy o úrazovosti žiakov
5
Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých
CA5
a smrteľných úrazov
5
CB
Dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP
5
Protokoly o vykonaní dozoru, evidované karty ochranných pomôcok,
CD
kniha inštruktáží o BOZP
5
CE
Dokumentácia BOZP
5
CO
Civilná ochrana
5
E Publikačná činnosť
EA
Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku škole
5
A-5
EB
Časopisy vydané školou alebo školským zariadením
(1 výtlačok)
EC
Kronika školy
A
G Ekonomická agenda
GA
Rozpočet
GA1
Vlastný
A-10
GA2
Správy o čerpaní
5
GA3
Zmeny, rozpočtové opatrenia, podklady
5
GA4
Záverečný účet
A-10
GB
Finančná kontrola
10
GU
Účtovníctvo
GU1
Výkazy
10
Účtovné doklady (faktúry, platobné poukazy, interné doklady bankové
GU2
doklady, pokladničné doklady) a evidencie, zostavy
10
GU3
Mzdy
GU31
Podklady pre zostavenie miezd
5
GU32
Výplatné listiny
10
GU33
Nemocenské poistenie
5
GU4
Prihlásenia (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej poisťovne, výkazy
10
GU5
Daňové výkazy
10
GZ
Zmluvy
Kúpne, o výpožičke, nájomné, zámenné, o stravovaní, o dielo,
GZ1
o dotáciách, o sponzorstve, darovacie a iné
10
GZ2
O prevode správy majetku štátu
A-10
L Hospodárska agenda
LA
Verejné obstarávanie
5
LB
Budovy (vlastné)
A
(po zrušení
LB1
Stavebná a projektová dokumentácia
školy alebo
školského
zariadenia)
LB2
Opravy a údržba
5
LB3
Investičná výstavba
20
LB4
Register investícií
5
Delimitácie budov, priestorov a miestností, výpočtovej techniky a mot.
LD
vozidiel
LD1
Základná evidencia
A-10
LD2
Pomocná evidencia
5
LE
Prihlášky, odhlášky - elektrická energia, plyn, komunálny odpad, voda
5
LF
Hospodársko-finančné veci
LF1
Pohľadávky, fakturovanie
10
LF2
Osobné motorové vozidlá - prevádzka
5
LF3
Denník dispečera
5
LF4
Administratívne dohody
5
Telefón. stanice, fax, modem, TV, rozhlas, rádiostanice, noviny,
LF5
časopisy
5
LF6
Poštovné
5
LF7
Kancelárska a iná technika
5
LF8
Objednávky
5
LF9
Doprava - jednotný vozový park
5
LF10
Evidencia skladových zásob
5
LF11
Sklad - príjem, výdaj
5
LI
Inventarizácia
LI1
Základná evidencia budov a pozemkov
A-10
LI2
Základná evidencia inventárneho zariadenia
5
LI3
Pomocná evidencia - miestne zoznamy inventárnych predmetov
5
LI4
Majetku a skladových zásob
A-10
LI5
Inventárne karty hmotného majetku
5
LI6
Ponuka prebytočného majetku
5
LI7
Znalecké posudky
5
LI8
Vyradenie majetku
5
LI9
Likvidácia majetku
5
LK
Koncesné obstarávanie
LK1
Vyhlásenie verejného výberového konania
5
LK2
Priame zadanie
5
LK3
Udelenie a odňatie koncesie
5
LK4
Neudelenie koncesie
5
LK5
Previerky
5
LP
Poistenie
LP1
Zmluvy
5
LP2
Likvidácia škody
5
P Personálna agenda
PA
Osobný spis zamestnanca - obsahuje platový dekrét,
70
(od
menovací dekrét,...
narodenia)
PB
Rozbory klasifikačnej štruktúry a stavu zamestnancov
A-10
PD
Dovolenky
3
PE
Dochádzka, evidencia pracovného času
3
PF
Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede
5
PG
Dokumentácia k výberovému konaniu
5
PH
Mzdové listy
20
PI
Starostlivosť o zamestnanca (životné jubileá, rekreácie,...)
5
PJ
Dohody
70
PJ1
s odvodmi na dôchodok do SP
(od
narodenia)
PJ2
bez odvodov na dôchodok do SP
10
PK
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (plán, záznamy)
5
PL
Hmotná núdza
10
S Výchovno-vzdelávací proces
SA
Triedna kniha
10
60
(od
SB
Triedny výkaz
narodenia)
60
(od
SC
Katalógový list žiaka
narodenia)
SD
Školský vzdelávací/výchovný program
SD1
Učebné/výchovné plány
A-10
SD2
Učebné/výchovné osnovy
A-10
SD3
Vzdelávacie/výchovné štandardy
A-10
SE
Protokol o maturitnej skúške
A-20
SF
Protokol o záverečnej skúške
A-20
SG
Protokol o absolutóriu
A-20
SH
Protokol o komisionálnych skúškach
A-20
SI
Protokol o štátnej jazykovej skúške
A-20
SJ
Denný záznam školského zariadenia
10
SK
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti
10
SL
Plán práce školy
10
SM
Rozvrh hodín
5
SN
Školský poriadok
A-10
SO
Galéria úspechov školy (olympiády, súťaže)
A-5
SP
Súťaže (výsledky, programovo-organizačné zabezpečenie)
5
SQ
Povinne voliteľné predmety
5
SR
Účelové cvičenia, didaktické hry
5
SS
Nepovinné predmety
5
ST
Vysvedčenia
ST1
Neprevzaté vysvedčenia
5
ST2
Nostrifikácia
5
ST3
Agenda k odpisom vysvedčení, neprevzaté odpisy z vysvedčení
5
SU
Poukazy
SU1
Vzdelávacie
5
SU2
Kultúrne
5
SV
Denník evidencie odborného výcviku
10
SW
Rekvalifikačné kurzy
5
Y Informatika
YP
Programové vybavenie - inštalácia, licencie, údržba
5
YS
Školenia a semináre
5
YT
Technické vybavenie školy - doklady, zmluvy, reklamácie
5
Z äiacke veci
ZA
Dokumentácia žiaka
Osobná zložka žiaka (žiadosť o prijatie do školy, rozhodnutie o prijatí,
resp. neprijatí, odvolanie voči neprijatiu, prerušenie štúdia, individuálny
študijný plán, klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy
z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie),
žiadosti (napr. oslobodenie od povinnej telesnej výchovy, rodinná
dovolenka), rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti
jedného z rodičov, príp. do striedavej osobnej starostlivosti oboch
rodičov, splnomocnenie rodiča o prevzatí dieťaťa, priestupky žiaka,
štúdium žiaka v zahraničí, štipendiá, prestup na inú školu, vylúčenie zo
10
štúdia)
(po ukončení
ZA1
štúdia)
Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
5
ZA2
potrebami
(po ukončení
štúdia)
20
(od
Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo
posledného
ZA3
špeciálnopedagogického vyšetrenia
poskytnutia
zdravotnej
starostlivosti)
5
ZA4
Písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu
(po ukončení
štúdia)
Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného
5
ZA5
žiaka
(po ukončení
štúdia)
ZC
Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutia)
5
ZE
Organizačné zabezpečenie hromadných školských akcií
5