Sláčikové nástroje

  10. 3. 2015 ~ prečítané 5373x

Sláčikové oddelenie poskytuje výučbu hry na husle, violu, violončelo i kontrabas. Vyučovanie na sláčikové nástroje pripravuje žiakov na uplatnenie sa v sólovej hre, komornej hre, v orchestroch symfonických, komorných, estrádnych, tanečných, folklórnych a takmer vo všetkých druhoch súborov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti alebo profesionálnej.
Hra na sláčikové nástroje kladie nároky na hudobné, fyziologické a intelektuálne dispozície človeka. Obohacuje jeho citové vnímanie a rozvíja nielen všetky zložky hudobných schopností, ale aj estetické cítenie a morálno-vôľové vlastnosti potrebné k formovaniu charakteru mladého človeka. Individuálny prístup pri výučbe hry na hudobný nástroj je nevyhnutnosťou pretože každé dieťa prichádza s osobitými schopnosťami, vlohami, rôznou mierou talentu. Preto aj tempo výučby je individuálne. Súčasťou výučby hry na husle je v učebných osnovách tiež hra v kolektíve. V našej škole je v rámci vyučovania zadelená v treťom a štvrtom ročníku hra v malom orchestri a od piateho ročníka hra vo veľkom orchestri. Vyučujúci vo svojich triedach podľa individuálnych zručností vytvárajú komorné sláčikové zoskupenia, ktoré sú u žiakov veľmi obľúbené. Deťom inklinujúcim k ľudovej hudbe poskytujeme možnosť hrať v ľudovej hudbe.
Husľové triedy nájdete v hlavnej budove na Bašťovej ulici č.23 a na elokovanom pracovisku Májové námestie 1 - sídlisko Sekčov.

Galéria: