Keyboard

  10. 3. 2015 ~ prečítané 3966x

Oddelenie elektronických klávesových nástrojov (keyboardov) patrí medzi vekovo najmladšie hudobné oddelenie ZUŠ M. Moyzesa. Svoju históriu začalo písať v školskom roku 1993/1994. Keyboard patrí do skupiny elektronických klávesových hudobných nástrojov a na prelome 20. a 21. storočia sa stal veľmi populárnym a žiadaným.
Hra na keyboarde sa stala novým vyučovacím predmetom na základných umeleckých školách a teší sa rastúcej obľube. Prednosťou tohto nástroja sú jeho široké možnosti hudobného vyjadrenia (rôzne typy zvukových farieb, automatických sprievodov) a mnohostranné využitie. Vyučovanie hry na keyboarde je súčasťou výchovy a vzdelávania žiaka. Práca učiteľa so žiakom je charakteristická individuálnym prístupom s prihliadnutím na vek dieťaťa, jeho celkové nadanie, povahové, rozumové vlastnosti a úroveň talentu. Už žiak prvého ročníka dokáže zahrať spamäti krátke skladby, vystúpiť na keyboardovom seminári a triednom koncerte pre rodičov. 


V súčasnosti na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove vyučujú tento hudobný nástroj štyria pedagógovia: 

  • Sylvia Bučková, DiS. art. – Baštová, Májové námestie;
  • Monika Mertinková, DiS.art. – Baštová;
  • Mgr. Zuzana Pulščáková, DiS. art. – Baštová;
  • Mgr. Mária Repková, DiS. art. – Baštová, Májové námestie 1;
  • Mgr. Milan Timko - Štefánikova č. 14.

 

Cieľom výučby hry na keyboarde je využívať všetky technické možnosti nástroja, pričom žiakom ponúka a umožňuje širokú škálu zvukového vyjadrovania.

Žiaci získavajú teoretické vedomosti na hudobnej náuke – stupnice, akordy, ich obraty, základné harmonické funkcie,.... Učiteľ ich tvorivým prístupom cieľavedome učí tieto poznatky prepájať a prakticky ich využívať pri samotnej hre.

Chceme dosiahnuť u žiakov takú technickú vyspelosť, aby na im primeraných skladbách vedeli realizovať svoje hudobné predstavy.

Zdokonaľovanie technických zručností umožňuje žiakom vnímať, pochopiť, interpretovať aj náročnejšie skladby s využitím technických a zvukových efektov nástroja. Zaujímavé spracovanie, aranžmány klasických klavírnych či populárnych skladieb v nich podporuje hudobnú tvorivosť a predstavivosť.

Hlavným cieľom je viesť žiakov k tvorbe jednoduchých sprievodov, k aranžovaniu a vytváraniu podkladov k piesňam, skladbám.

V súčasnosti je našou snahou zapájať žiakov do komornej hry a vytvárať komorné zoskupenia rôznych hudobných nástrojov, občas aj v kombinácii s tanečným oddelením, čo je pre žiakov zaujímavé a motivujúce pre ďalšiu aktívnu prácu. Dôležité pri tom je správne pochopiť charakter skladby a  zároveň priniesť niečo nové, obohacujúce, a tak dosiahnuť súlad medzi jednotlivými nástrojmi.

Aj keyboardové oddelenie sa môže pochváliť veľmi dobrou a kvalitnou prácou. Naši žiaci reprezentujú školu na koncertoch a vystúpeniach. Výborné výsledky máme aj na súťažiach, napríklad na medzinárodnej súťažnej prehliadke Základných umeleckých škôl SR a ČR v Považskej Bystrici  alebo na súťaži  celého východoslovenského regiónu na Základnej umeleckej škole M. Vileca v Bardejove.

Metodický deň, ktorý sa nám podarilo zrealizovať 31. mája 2018 v spolupráci s učiteľom ZUŠ Kežmarok a aktívnym hudobníkom, Mgr. Petrom Pavličkom, obohatil a rozšíril naše vedomosti pre ďalšiu úspešnú prácu na tomto oddelení.

 

Galéria:Súvisiace články:

Súťaž v hre na keyboard.