Hudobná náuka

  10. 3. 2015 ~ prečítané 4189x

Hudobná náuka má dôležité postavenie pri formovaní hudobného cítenia žiaka, podporuje rozvoj logických vzťahov v oblasti elementárnej hudobnej teórie (notopis, stupnice, rytmus, atď.) a neskôr aj z oblastí vyšších hudobno-teoretických disciplín (harmónia, formy, dejiny hudby), cez znalosti, v ktorých žiak hlbšie preniká do skladieb, ktoré študuje na hlavnom nástroji.
Vyučujúci: Jana Bilaničová, DiS.art. 
                  Mgr. Viktor Gliganič, 
                  Mgr. Lucia Novotná,
                  Mgr. Milan Timko.

Predmet hudobná náuka podporuje rozvoj sluchovo-analytických schopností žiakov, rozvíja predstavivosť a hudobnú pamäť. Poslaním predmetu je vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah žiaka k hudbe, kultivovať jeho osobnosť a rozvíjať hudobné skúsenosti, zručnosti a vedomosti. Hudobná náuka má poskytovať žiakom základy odborného vzdelania a vychovávať uvedomelého poslucháča hudby. Predmet hudobná náuka pripravuje a dopĺňa inštrumentálne a spevácke predmety a súčasne nadväzuje na poznatky a skúsenosti z individuálneho a skupinového vyučovania, prehlbuje ich a uvádza do širších súvislostí celej hudobnej kultúry. Cieľom hodín hudobnej náuky je vychovať aktívneho amatérskeho hudobníka, pre ktorého je hudba neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Skúsenosti, ktoré mladší žiaci získavajú prostredníctvom hudobných hier, intonačných cvičení či inštrumentálno-percepčných činností sa neskôr premietajú do znalostí hudobných pojmov.