Malý sláčikový orchester

  10. 3. 2015 ~ prečítané 3044x

Malý sláčikový orchester má na ZUŠ M. Moyzesa dlhoročnú tradíciu. Je „odrazovým mostíkom“ pre vstup do veľkého sláčikového orchestra.

Súbor navštevujú žiaci sláčikového oddelenia v hre na husliach, violončele a kontrabase, ktorých veková kategória sa pohybuje od 9 do 11 rokov. Vítané sú aj mladšie ročníky. Repertoár orchestra tvoria skladby z obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu  a hudby 20. storočia našej a svetovej hudobnej literatúry až po súčasnosť, primerané úrovni poznatkov a schopností získaných v týchto ročníkoch. Cieľom orchestra je zosúladiť kolektívnu hru žiakov na základe učenia sa hre z listu (partov), sledovania dirigenta, počúvania sa navzájom s dôrazom na intonáciu, harmóniu, rytmus, dynamiku, frázovanie a v neposlednom rade, je naučiť deti správneho sedenia pri hre na nástroji a slušnému sa správaniu pri dosahovaní spoločného cieľa a úspešného odohratia slávnostného podujatia, koncertu. Nadobudnuté hráčske skúsenosti môžu žiaci ďalej uplatniť vo veľkom sláčikovom orchestri, v ľudovom súbore alebo v inom inštrumentálnom telese.

 

Malý sláčikový orchester sa každoročne podieľa na kultúrnych podujatiach a aktivitách školy i mimo nej. Počas svojej existencie sa na poste dirigenta vystriedalo niekoľko umeleckých vedúcich. V súčasnosti orchester funguje pod vedením učiteľa Filipa Lipku.