Oznam o prerušení skupinového vyučovania v ZUŠ

  12. 10. 2020 ~ ~ prečítané 224x


Rozhodnutie ministra školstva o opatreniach pre školy z 12. 10. 2020.

 

          Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

písmeno d/ mimoriadne prerušuje skupinové       

              vyučovanie v Základnej umeleckej škole.

 

Na základe tohto rozhodnutia riaditeľstvo 

ZUŠ M. Moyzesa

 prerušuje od 12.10. 2020 do odvolania

vyučovanie hudobnej náuky, orchestrov, súborov, komornej hry, tanečného odboru, výtvarného odboru a literárno-dramatického odboru.

Individuálna forma vyučovania v hudobnom odbore  -  hra na hudobnom nástroji a výučba sólového spevu  -  pokračuje prezenčnou formou podľa platných rozvrhov hodín.

 

Jozef Kakaščík, DiS.art.

riaditeľ ZUŠ M. Moyzesa