Spevácky zbor

  10. 3. 2015 ~ prečítané 1040x

Poslaním hlasovej výchovy je vypestovať kultivovaný spevácky prejav, ktorý je najvýraznejším hudobným vyjadrením uplatneným v hudbe všetkých štýlových období a žánrov v sólovom, zborovom aj komornom obsadení. Práca v speváckom zbore poskytuje žiakom možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu a rozširuje hudobnú gramotnosť. Žiaci sa svojím spevom učia vnímať krásu hudby, pestujú a uchovávajú si spevnosť ako jeden z výrazných, hoci v poslednom čase oslabovaných atribútov kultúry osobnosti mladého človeka

Umelecký vedúci : Mgr. Zuzana Pulščáková, Mgr. Lenka Michaliková


Detský spevácky zbor ZUŠ M. Moyzesa vznikol v roku 2007 . Nadviazal na tradíciu speváckeho zboru Zvonček, ktorý pôsobil na ZUŠ pod vedením Mgr. Jany Ljubimovej. Dnešnú základňu zboru tvoria noví speváci vo veku od 10 do 16 rokov. Výber notového materiálu a dramaturgia zboru je zameraná na interpretáciu diel rôznych hudobných období, spirituálu, gospelu a úprav ľudových piesní. V repertoári nechýbajú skladby súčasných skladateľov a úpravy populárnych piesní. V roku 2007 zbor získal na regionálnej prehliadke speváckych zborov DO, RE, MI, FA ocenenie za interpretáciu slovenskej ľudovej piesne, v roku 2008 ocenenie za interpretáciu tvorby slovenských skladateľov a v roku 2010 ocenenie za pestrú dramaturgiu a umelecký rast. 

Spevácky zbor pri Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa sa stretáva každý týždeň v utorok a pracuje pod vedením p.učiteľky Mgr. Zuzany Pulščákovej, DiS. art., okrem zboru vyučuje aj hru na klavíri, keyboarde a hlasovú výchovú, spev a Mgr. Lenky Michalikovej, DiS. art., ktorá okrem speváckeho zboru vyučuje hudobnú náuku a hlasovú výchovu, spev. 

Každá má svojský, osobitý štýl práce, inklinuje k rôznym hudobným žánrom, ale podstata fungovania a dosiahnutia výsledkov je tá istá, odovzdať deťom, žiakom lásku k umeniu, konkrétne k hudbe a ešte konkrétnejšie k spevu. Cieľom je dosiahnuť a vytvoriť kompaktné spievajúce teleso. Aby osobnosť každého jedného žiaka zapadala a vytvárala jednoliaty, priateľský kolektív, ktorému robí radosť spievať v ľúbivej anjelskej harmónii ako aj spolupracovať a svojim spevom odovzdávať tú radosť ďalej medzi ľudí.

V súčasnosti je rozpracovaných niekoľko nových skladieb a' cappella (viachlasný spev bez sprievodu hudobných nástrojov), ale aj s klavírnou spoluprácou. Víziou je zrealizovať samostatný koncert speváckeho oddelenia a speváckeho zboru, ako aj zúčastniť sa prehliadky speváckych zborov DO - RE - MI - FA v Prešove.

 

Cieľom predmetu zborový spev je poskytnúť možnosť všetkým žiakom, ktorí prejavia záujem o účinkovanie v speváckom zbore. Záujem sa vždy považuje za prvoradý a je nadradený nad spevácke schopnosti. Cieľom speváckeho zboru je aj samotná prezentácia práce na rôznych kultúrnych podujatiach školy, mesta, súťažných prehliadkach a pod.

 

 


Galéria: